1
      
ข้อแนะนำ
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

 •   Step 1 ::  ข้อมูลส่วนตัว
     
  ชื่อ-นามสกุล :   
  *
  เพศ :   
  *
  สถานะสมรส :   
  *
  สัญชาติ :   
  ศาสนา :   
  วัน-เดือน-ปี เกิด :   
  *
  ส่วนสูง :   
  ซม     น้ำหนัก : กิโลกรัม
  สถานะภาพทางทหาร :    
     
    Step 2 : ข้อมูลในการติดต่อการติดต่อ
     
  ที่อยู่ :   
  *
  เขต :   
  *
  จังหวัด :   
  *
  รหัสไปรษณีย์ :   
  *
  E-mail :   
  *
  โทรศัพท์ :   
  *
   การติดต่อที่สะดวก :   
    : โทรศัพท์    : Email   
  :
    Step 3  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 
  ตำแหน่งที่สนใจ :   
  *
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   
  บาท
     
    Step 4  : ประวัติการศึกษา  
   1. การศึกษาสูงสุด  
  ปัจจุบัน :   
  กำลังศึกษาอยู่    จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. *
  ระดับการศึกษา :   
  *
  ชื่อสถานศึกษา :   
  *
  วุฒิการศึกษา :   
  สาขาวิชา :   
  *
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   
  *
    2. การศึกษาก่อนหน้า  
  ระดับการศึกษา :   
  จบการศึกษา ในปี พ.ศ.
  ชื่อสถานศึกษา :   
  วุฒิการศึกษา :   
  สาขาวิชา :   
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     
   
     Step 5 : ประวัติการทำงาน:
  ประสบการณ์ทั้งหมด :   
  ปี *
   1. ประสบการณ์ทำงาน  
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  บริษัท :   
  ที่อยู่บริษัท :   
  ตำแหน่ง :   
  เงินเดือน :   
  บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :      
   2. ประสบการณ์ทำงาน  
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  บริษัท :   
  ที่อยู่บริษัท :   
  ตำแหน่ง :   
  เงินเดือน :   
  ลักษณะงานที่ทำ :   
   3. ประสบการณ์ทำงาน  
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  บริษัท :   
  ที่อยู่บริษัท :   
  ตำแหน่ง :   
  เงินเดือน :   
  บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   
     
    Step 6 : ประวัติการฝึกอบรม
  1. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  สถาบัน :   
  หลักสูตร :   
     
  2. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  สถาบัน :   
  หลักสูตร :   
  3. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   
   ถึง 
  สถาบัน :   
  หลักสูตร :   
     
    Step 7 : ความสามารถ
  ความสามารถทางภาษา  
  ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

  ดีมาก ดี พอใช้

  ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
  ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
  ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
     
     
     Step 8 : โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

  ความสามารถอื่นๆ
  พิมพ์ดีด :  
  ภาษาไทย คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ คำ/นาที    
  ความสามารถในการขับขี่ :      รถยนต์   รถจักรยานยนต์  
  ยานพาหนะส่วนตัว :    รถยนต์   รถจักรยานยนต์  
  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :   
     
  Step 8 : โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
  โครงการ/ผลงาน :   
  บุคคลอ้างอิง :   
     
     
     
         
     
   
  ©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.