1
 
      
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
  Our Sample Site References
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
 

อุปกรณ์รับคืนทรัพยากรห้องสมุดอัตโนมัติ (Book Drop Unit)

 
ชุดอุปกรณ์รับคืนวัสดุอัตโนมัติสามารถรับคืนได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแม้กระทั่งห้องสมุดปิดทำการ
ระบบปรับปรุง (Update) ฐานข้อมูลทันทีเมื่อทรัพยากรถูกหย่อนผ่านอุปกรณ์รับคืน
วัสดุที่ผ่านอุปกรณ์รับคืนวัสดุห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถให้บริการยืมต่อได้ทันที หากไม่มีการจองยืมต่อเจ้าหน้าที่สามารถนำหนังสือและวัสดุเก็บขึ้นชั้นได้ทันที    
ไม่ต้องRe-activate หรือเปิดสัญญาณกันขโมยอีกครั้ง หลังจากรับคืนวัสดุผ่านอุปกรณ์ฯ ประหยัดเวลาและป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใส่และลบสัญญาณฯ บ่อยๆ  
Anti-collision สามารถรองรับการคืนวัสดุได้ครั้งละมากกว่า 1 ชิ้นโดยไม่ผิดพลาด โดยระบบฯ แสดงรายการวัสดุที่ได้รับคืน, เวลา, และระบุว่าได้รับคืนจากจุดบริการรับคืนอัตโนมัติจุดใดกรณีติดตั้งกล่องรับคืน ฯ หลายจุด แม้จะเป็นบริเวณภายนอกอาคารห้องสมุดก็ตาม
ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ออกแบบเพื่อป้องกันการเสียหายของหนังสือ เมื่อหนังสือถูกหย่อนคืน  
ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถดึงหนังสือคืนออกจากกล่องรับคืนหลังจากอุปกรณ์ ฯ ทำการอ่านรหัสวัสดุเพื่อทำการรับคืนเรียบร้อยแล้ว
สามารถออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ของห้องสมุดและเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อกล่องรับคืนฯ เริ่มเต็ม

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.