1
    
 
 
รายการสินค้า
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader)
ริบบอน (Ribbon)
เครื่องป้ายสติ๊กเกอร์ TOWA
บาร์โค้ดพิมพ์สำเร็จ (Pre-Printed Barcode Stickers)
สติ็กเกอร์บาร์โค้ดเปล่า (Blank Barcode Stickers)
    
 
     

 

        ระบบบาร์โค้ด ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำงาน การซื้อ-ขายสินค้าจะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลัง ระบบบาร์โค้ด ง่ายต่อระบบสินค้าคงคลังคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์จะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด ระบบบาร์โค้ดยกระดับมาตรฐานสินค้า การระบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพเพื่อรักษาภาพพจน์ของสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องสัญลักษณ์ รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า

        ระบบบาร์โค้ด สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศรหัสแท่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ การมีรหัสประจำตัวของแต่ละประเทศ ทำให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสามารถทราบถึงแหล่งผลิตและติดต่อซื้อ-ขายกันได้สะดวกโดยตรง เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกระบบบาร์โค้ด    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลจากระบบรหัสแท่ง จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจ วางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ supermarket หรือ mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและบาร์โค้ดจะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้า ซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขายและสินค้าคงคลัง

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.